Chroicocephalus ridibundus on the Danube

Chroicocephalus ridibundus on the Danube