Domaniowski Palace (Pol. Pałac Domaniowski) on the retention reservoir, called Lake Domaniowskie (Pol. Jezioro Domaniowskie or Zalew Domaniowski).