• European yew
  • Europäische Eibe
  • Cis pospolity