Chroicocephalus ridibundus

Chroicocephalus ridibundus