• The western (also eurasian or european) jackdaw
  • (Die) Dohle
  • Kawka zwyczajna