Bergitka Roma

W odniesieniu do Cyganów, którzy w okresie od XV do XVII przybywali na ziemie polskie z ówczesnych Węgier, używano nazwy Bergitka Roma (Amare Roma, czyli „Nasi Cyganie„, jak wolał nazywać siebie sam ten lud)1. Z biegiem czasu Bergitka Roma porzucili typowy dla dawnych Cyganów koczowniczy tryb życia i stali osiadłymi Cyganami karpackimi.

Obróbka metali

Zjawiskiem potwierdzającym związek z nowo zamieszkiwaną ziemią był fakt wykonywania przez niektórych Bergitka Roma zawodu rolnika. Niemniej jednym z najbardziej znanych ich zajęć na Podkarpaciu było kowalstwo i ogólnie obróbka metali, włącznie z wytopem żelaza. Wyroby takie jak sierpy, motyki, noże, świdry, czy gwoździe2, z racji procesu produkcji wymagały stworzenia niewielkiej huty i warsztatu ślusarskiego na miejscu, co w praktyce uniemożliwiało prowadzanie tak charakterystycznego dla Cyganów życia w taborze.


Przypisy:

  1. Potocki Andrzej, Zagiony świat bieszczadzkiego kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie, Carpathia, Rzeszów 2020, s. 338.
  2. Tamże, s. 341.